خیابان صفاشهر , پانزده متری اول , معاونت تحقیقات و فناوری - اداره اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

تلفن :32852720