طریقه ضد عفونی کردن سطوح در مقابله با کرونا ویروس

   دکتر خامنه پور متخصص اطفال شاغل مرکز آموزشی درمانی قدس در مورد ضد عفونی کردن اجسام و سطوح در مقابل کرونا ویروس گفت :

ویروس در دمای 56 تا 60 درجه سانتیگراد کشته می شود ، در نظر بگیرید که آب جوش در 100 درجه میجوشد ، شستن لباس با ماشین لباس شویی در درجه حرارت  60 تا 90 درجه ویروس راازبین می برد ، اطو کشیدن هم کمک کننده است .

شستشوی دستها اول با اب وصابون به طریق مناسب سبب میشود که تعداد ویروس در دستها کمتر بشود و بعد استفاده  با الکل 70 درجه به مدت 20 ثانیه سبب کشته شدن ویورس میشود.

در ادامه ایشان گفتند : یک وایتکس 5 درصد معمولی با  5 واحد آب مخلوط کنید و در داخل ظرف پلاستیکی بریزید و از یک طرف سطح استفادخ کنید تا به قسمت دیگر سطح برسید ، با دستمال خشک نکنید  و اجازه بدهید تا در عرض ده دقیقه خشک شود برای ضد عفونی کننده سطوح از کرونا از این روش استفاده کنید.

ماده مناسب برای گندزدایی ، هیپوکلریت 1 درصد در نظر گرفته میشود برای تهیه این غلظت لازم است یک واحد اب ژول ماده سفید کننده تجارتی با غلظت 5 درصد را به 5 واحد آب سرد معمولی در ظرف درب دار  وترجیها پلاستیکی اضافه کرد ، این محلول  در ظرف درب بسته نگهداری شده وحد اکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن برای عملیات گندزدایی 24 ساعت در نظر گرفته شده است .

در پایان این پزشک متخصص توصیه کردند برای گند زدایی سطوح از یک نقطه  شروع و در طرف مقابل به پایان برسد. حداقل 10 دقیقه بر روی سطوح بماند ، وبرای خشک کردن سطوح با وسایل یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.

در مواردی که نمیتوان از محل کلریت استفاده کرد ، می توان از محلولهای با پاییه الکل 70 درجه هم استفاده نمود.